Zápis do školy: Prečo je dôležitá školská zrelosť a kedy zvážiť odklad?

Zápis do školy: Prečo je dôležitá školská zrelosť a kedy zvážiť odklad?
  • 17.03.2023
  • Lívia Diabelko Korenková

Čochvíľa sa blíži termín zápisu detí do základnej školy a možno premýšľate o tom, či je vaše dieťa pripravené a čo všetko by malo vedieť. Môžem vás upokojiť, že v prípade, ak dieťa pravidelne navštevuje materskú školu, je s veľkou pravdepodobnosťou na zápis pripravené. Samozrejme, dieťa môže byť pripravené aj v domácom prostredí, no vzdelávací systém materskej školy je na tieto požiadavky presne nastavený.

Čo je to školská zrelosť?

Školská zrelosť pozostáva z viacerých oblastí. Je to vlastne dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešný nástup a zvládnutie požiadaviek školy. Pre celú rodinu je to veľmi významný a dôležitý medzník. Dieťa získava novú rolu. Niekedy sa mu okolie školou vyhráža – čo vôbec nie je vhodné. Je to aj taký náš medzník vnímania školy – obdobie života dieťaťa pred školou a v škole. Toto obdobie trvá nepretržite až do ukončenia vzdelávania, čo je v prípade dosiahnutia vysokoškolského vzdelania aj dospelý vek 24 rokov. Pripravenosť resp. nepripravenosť dieťaťa na nástup do školy môže ovplyvniť a mať dopad na jeho celé pôsobenie v školskom systéme. Získaním tejto roly školáka dieťa získava vyššiu sociálnu prestíž, čo potvrdzujú aj symboly ako školská taška, peračník a iné. To, že sa dieťa na tieto symboly a celkovo do školy teší, ešte vôbec nemusí znamenať, že je aj na školu pripravené a zrelé. Dieťa ešte nevníma, čo všetko nástup do školy obnáša a môže sa tešiť podobne, ako sa teší na výlet.

Dôležitý je predovšetkým postoj rodičov

Pre dieťa je tento medzník dôležitý do takej miery, akú určí názor a postoj rodičov. Vzdelanie má pre rodičov určitú hodnotu a tá sa prejaví v ich postoji ku škole a vzdelávaniu celkovo. Deti tento postoj prirodzene preberajú a prejaví sa v ich motivácii ku školskej práci.

Pozri aj: Strach z injekcie je duševnou poruchou: Viete, ako účinne bojovať s trypanofóbiou?

Tri dôležité oblasti zrelosti

Zrelosť nie je posudzovaná len na základe doterajších vedomostí dieťaťa nadobudnutých v materskej škole. Zrelosť dieťaťa sa posudzuje v troch základných oblastiach, a to fyzická, emocionálna a sociálna.

• Prvá oblasť – fyzická zrelosť

Po fyzickej stránke dieťa musí do 31. augusta v danom roku dovŕšiť vek 6 rokov, aby mohlo ísť na zápis do školy. Telesný vývin a zdravotný stav, samozrejme, posudzuje pediater, ktorý sa vyjadrí k nástupu dieťaťa do školy. V prípade, ak je zdravotný stav dieťaťa vážny, môže byť dieťaťu odložené plnenie povinnej školskej dochádzky aj na základe odporúčania lekára (dlhodobé absencie, plánované náročné operácie, liečenie a pod.). Po fyzickej stránke je takým jednoduchým prediktorom aj tzv. „kostný vek“ – dieťa má už kompletný mliečny chrup, začína výmena zubov. Známa je aj „Filipínska miera“, ktorá hovorí o tom, že dieťa je fyzicky zrelé, ak rukou dosiahne cez hlavu na ucho na protiľahlej strane – teda pravou rukou dosiahne cez hlavu na ľavé ucho. Tak si to môžete doma pokojne skúsiť.

Dôležitosť dozrievania nervovej sústavy

V rámci fyzickej zrelosti je veľmi dôležité najmä dozretie CNS (centrálna nervová sústava), s ktorou súvisí aj dozrievanie sluchovej a zrakovej diferenciácie. Ak dieťa nie je zrelé po tejto stránke, môže byť emočne labilnejšie, podráždenejšie, skôr unaviteľné, nie je také odolné zvládnuť záťaž a požiadavky plynúce zo vzdelávania. Zrelosť má vplyv aj na pozornosť dieťaťa – zrelé dieťa v predškolskom veku sa dokáže koncentrovať na cca 10 – 15 min aj na činnosť, ktorá pre neho nie je zaujímavá. Pri hre je to, samozrejme,  aj dlhšie – pokojne aj 20 min. Zrelosť CNS má dosah na lateralizáciu ruky – dieťa pri činnostiach a kreslení preferuje dominantnú ruku, tiež na rozvoj motoriky, koordináciu pohybov hovoridiel – dokáže správne vyslovovať všetky hlásky čisto a zrozumiteľne.

Oči aj uši dieťaťa začínajú byť vnímavejšie na detaily

Na konci predškolského veku, teda v 6. rokoch dozrieva zrak – dieťa dokáže rozlíšiť zdanlivo podobné obrázky, vyvíja sa vizuálna diferenciácia aj integrácia – teda dieťa je schopné vnímať komplex nie detaily, dokáže zložiť celok z častí (napr. puzzle). Dozrieva aj sluch, rozvíja sa sluchová analýza – dieťa by malo vedieť rozpoznať prvú hlásku vo vyslovenom slove.

Spolupráca mozgových hemisfér

Celková zrelosť CNS je veľmi dôležitá, nakoľko čítanie ako také je veľmi komplexná a zložitá činnosť. Pri čítaní je dôležitá a potrebná koordinácia oboch mozgových hemisfér. Písmená rozpoznávame za pomoci jednej hemisféry a chápanie zmyslu textu je lokalizované v druhej hemisfére, teda je dôležité, aby obe spolupracovali. Pre zaujímavosť – tento komplexný úkon čítania môže byť trošku náročnejší pre chlapcov, štúdie preukázali, že chlapci dozrievajú s pár mesačným oneskorením a skôr im dozrieva pravá hemisféra.

Zaujme ťa aj: Umelé oplodnenie (IVF) : Ako prebieha a kedy je najväčšia šanca na úspech?

• Druhá oblasť – emocionálna zrelosť

Čo sa týka oblasti emocionálnej zrelosti, dieťa začína vnímať a viac regulovať svoje správanie – čo je vhodné, čo je nevhodné. Rozvíja sa u neho vlastná vôľa – má záujem o informácie, pýta sa, chce nadobúdať nové poznatky. Dieťa už začína byť schopné odložiť svoje aktuálne uspokojenie potrieb. Dokáže sa už viac ovládať, koncentrovať pozornosť, dokončiť začatú činnosť a pod.

• Tretia oblasť – sociálna zrelosť

Čo sa týka sociálnej oblasti zrelosti, dieťa by už malo vedieť rozlišovať rozdielnosť vzťahu k dospelým osobám od vzťahov s rovesníkmi. Malo by vykať cudzím dospelým osobám. Malo by vedieť komunikovať so svojím okolím čisto, zreteľne, zrozumiteľne, vo vetách a jednoduchých súvetiach. Ak ešte nedokáže vyslovovať všetky hlásky správne je najvyšší čas na návštevu logopéda. Dokáže sa odlúčiť od rodiny na viac hodín, vie rešpektovať autoritu učiteľa, dokáže sa začleniť do skupiny vrstovníkov a iné.

Čo všetko by malo dieťa zvládať samé pred nástupom do ZŠ?

Malo by mať zvládnuté a osvojené hygienické návyky – vie sa umyť, chodí na toaletu (samé sa utrie), samé sa naje. Dokáže sa samé obliecť – zapnúť gombíky, zips, zašnurovať topánky. Dieťa by malo poznať minimálne všetky základné farby a základné geometrické tvary. Malo by už preferovať pri činnostiach jednu dominantnú ruku, malo by rozlíšiť svoju pravú a ľavú ruku, nohu, stranu. Dokáže tiež už napočítať minimálne do 6, priradiť počet k číslu. Vie povedať svoje celé meno, prípadne aj adresu, má zvládnuté základné vedomosti o zvieratkách, časti svojho tela a pod. Dokáže pracovať s nožnicami, malo by mať správny úchop písadla – k tomu dopomôže používanie trojhranných pasteliek a ceruzy, násadky na perá alebo pero určené pre pravákov / ľavákov.

Príprava na budúce písanie

Ruku je dobré pripraviť na písanie, a to rozcvičením celého ramena – vhodné je písanie na zvislú plochu ako je napr. tabuľa. Dieťa tak nemôže tlačiť na písadlo. Pri písaní je veľmi dôležité aj správne sedenie – celou plochou na stoličke, ruky sú na stole až po lakeť, chrbátik vystretý.

Neprehliadni: Overené recepty s mrkvou, ktorým ani deti neodolajú!

Aké činnosti sú pre predškoláka vhodné?

Činnosti vhodné pre predškoláka sú zamerané najmä na zdokonaľovanie hrubej motoriky – ako napr. skákanie cez švihadlo, trampolína, loptové hry. S rozvojom hrubej motoriky napreduje aj jemná motorika, ktorá je veľmi dôležitá pri písaní a kreslení a ruka v ruke s tým postupuje aj koordinácia hovoridiel – dôležitá pre správnu výslovnosť hlások. Jemná motorika sa cvičí prostredníctvom činností ako navliekanie korálikov, manipulácia s drobnými predmetmi, skladanie puzzle, stavebníc, skladačiek, pexeso a iné. Vhodné je počúvanie rytmických riekaniek, pesničiek, rozprávok na podporu zrenia sluchu. Odporúčam najmä hovorenú reč, ktorá ma úplne inú vibráciu ako tá cez média ako je televízor.

Prečo viesť dieťa k udržiavaniu poriadku?

Prospešné je aj vedenie dieťaťa k rešpektovaniu pravidiel a plneniu povinností – dôležité je, aby si dieťa vedelo udržať poriadok vo svojom okolí, uložiť si hračky. Ak má s tým problém, potom máva v škole na lavici neporiadok, a to rozptyľuje jeho pozornosť pri práci. Viesť dieťa k tomu, aby sa zadanú úlohu snažilo splniť a dokončiť, či pracovalo primeraným pracovným tempom – aj to má súvis so zrením CNS.

Čo ak si zrelosťou dieťaťa nie sme istí?

Zrelosť dieťaťa je veľmi komplexná, posudzuje ju psychológ počas diagnostického vyšetrenia a nedá sa určiť len na základe jedného kritéria. Ak dieťa nie je zrelé a je napriek tomu zaškolené, môže to mať vplyv a dopad na celé jeho pôsobenie v školskom systéme až do ukončenia vzdelávania. Preto je vhodné zvážiť odporúčania pedagógov a psychológov a naozaj sa dobre rozhodnúť. V prípade nezrelosti sa môžu trápiť nie len deti, ale aj rodičia, a to aj niekoľko rokov.


  • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

  • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní